GDPR

GDPR

V celé Evropské unii (EU) platí jednotně od 25. května 2018 Obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR – General Data Protection Regulation), které je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. 

Cílem je hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje. 

GDPR se dotýká každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje Evropanů, tedy i škol.

GDPR nahrazuje dřívější právní úpravu ochrany osobních údajů v podobě směrnice 95/46/ES a souvisejícího zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů:

Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace

adresa: Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice

IČ: 14618575

DS: nevmmq6

telefon: 581 650 166

e-mail: stru(zavináč)stru.hranet.cz

Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením EU 2016/679 (GDPR) na základě právních předpisů (školský zákon a další obecně závazné právní předpisy), na základě veřejného zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo na základě souhlasu subjektu údajů (žák, zákonný zástupce žáka, zaměstnanec školy). Osobní údaje jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání osobních údajů do jiných států.

Seznam všech zpracovávaných osobních údajů, účel jejich zpracování a veškeré postupy související s jejich zpracováním jsou stanoveny interní směrnicí organizace "Směrnice k ochraně osobních údajů, směrnice GDPR (General Data Protection Regulation)". Dokument je k nahlédnutí v kanceláři školy.

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:

 • jméno a příjmení;
 • rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti nebo žákovi přiděleno);
 • státní občanství;
 • místo narození;
 • místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky;
 • údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání;
 • datum zahájení vzdělávání ve škole;
 • údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole;
 • vyučovací jazyk;
 • údaje o znevýhodnění žáka;
 • údaje o mimořádném nadání žáka;
 • údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení;
 • údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání;
 • datum ukončení vzdělávání ve škole.

Výše vymezené údaje se dále v souladu s ustanovením příslušných paragrafů předávají MŠMT atd.

Škola dále nakládá a zpracovává pouze osobní údaje, které:

 • souvisejí s pracovním a mzdovým zařazením zaměstnanců či smluvních pracovníků, se sociálním a zdravotním pojištěním (např. dosažené vzdělání, délka praxe, funkční zařazení apod.),
 • souvisejí s jednoznačnou identifikací zákonných zástupců žáků v souladu se zákonem (jméno, příjmení, bydliště, kontakt, např. telefonní číslo pro případ nutného kontaktu školy se zákonným zástupcem v rámci ochrany zdraví, bezpečnosti a práv žáka, další údaje nezbytné např. pro vydání správního rozhodnutí apod.),           
 • jsou nezbytné pro plnění právní povinnosti, ochranu oprávněných zájmů školy nebo ve veřejném zájmu,
 • k jejichž zpracování získala souhlas subjektu údajů.

Každý občan má možnost podat na způsob zpracování osobních údajů stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos osobních údajů, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů u dozorového úřadu.

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS nevmmq6, emailem na adrese stru(zavináč)stru.hranet.cz nebo poštou na adrese Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace, Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro školu:
Tomáš Bíbrlík, tel. č. 777 698 876, email: t.bibrlik(zavináč)regionhranicko.cz, úřední dny: pondělí až pátek – 8:00 až 16:00 hodin.

Další informace Vám poskytneme na telefonním čísle 581 650 166, případně na emailu stru(zavináč)stru.hranet.cz.

Ke stažení:

Informace o zpracování osobních údajů

Základní informace o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce

Základní informace o ochraně osobních údajů pro děti a žáky

Zásady ochrany osobních údajů on-line

OFICIÁLNÍ NÁZEV:

Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko,
příspěvková organizace 

Adresa:
Struhlovsko 1795,
753 01 Hranice,
IČ: 14618575
Kde nás najdete:
Loc: 49°33'8.38"N, 17°43'40.258"E

KONTAKTY:

Tel.: + 420 581 650 166
Identifikátor datové schránky: nevmmq6
E-mail: skola(zavináč)zsstruhlovsko(tečka)cz

Ředitel školy
Mgr. Radomír Macháň, tel.: 581 650 151

Další­ kontakty:
Školní jídelna při ZŠ, tel.: 581 650 155
Mateřská škola,  tel.: 581 650 165

MAPA:

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM:

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Ať s míčem, knihou nebo kružítkem - příležitost u nás dáme všem.

DOPLŇKOVÁ ČINNOST:

Pořádání odborných kurzů, školení
a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

REALITNÍ ČINNOST:

Pronájem a půjčování věcí movitých
Hostinská činnost (stravování cizích strávníků)

loga-partneri
PPUC
Výuka přírodních věd nově
Spolu a lépe
SFŽP ČR
MŽP ČR
Poznej a chraň
Pokusné ověřování
ERASMUS+
OPVK
Doučování žáků škol
Rozvoj digitálních kompetencí pedagogů
IKAPOK II
IKAP II
Rozvíjení digitální gramotnosti dětí již od MŠ
Digitalizujeme školu cíl 172
Digitalizujeme školu cíle 173 a 174
Spolu a lépe IV
Spolu to zvládneme
Obědy školákům 2023

2001 - 2024 © Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace - All rights reserved      developed: CodeKey.cz    grafika: Wedipa