Hledání nové cestičky k výuce matematiky

 

Grantový projekt "Hledání nové cestičky k výuce matematiky" v rámci globálního grantu "Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji II" operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.

 

 

Anotace projektu

Cílem projektu je inovace výuky v návaznosti na ŠVP a využití potenciálu výpočetní techniky jako jedné z možností přiblížení matematiky žákům. Výuka s pomocí počítačové techniky je pro žáky atraktivnější, vede k větší individuální aktivitě a při správném zapojení do výuky přináší i řadu dalších pozitiv.
Smyslem projektových aktivit je snaha o dosažení zvýšení zájmu žáků o výuku matematiky a příbuzných oborů a zvýšení jejich aktivního zapojení do procesu vzdělávání. Povede je k tomu motivace plynoucí ze zvýšeného využívání prostředků výpočetní techniky, interaktivních zařízení a softwaru k podpoře přímé výuky, ale i samostudiu či procvičování nebo autoevaluaci vlastních znalostí. To vše na základě nových, v projektu vytvořených, atraktivních interaktivních a dynamických elektronických výukových materiálů a zvýšením jejich dostupnosti prostřednictvím vytvořených e-learningových kurzů a internetu.
Od zavedení interaktivní a e-learningové podpory výuky matematiky na 2. stupni si slibujeme zvýšení efektivity výuky, zvýšení motivace žáků k výuce technických předmětů, dosahování lepších výsledků ve vzdělávání i následné zvýšení konkurenceschopnosti našich budoucích absolventů.

V rámci projektu, který poběží od 1.2.2012 do 31.12.2014 bude vytvořeno celkem pět e-learningových kurzů. Jeden pro výuku práce v LMS prostředí MOODLE z pozice žáka i učitele a čtyři pro výuku matematiky s tím, že každý bude na jiné úrovni - matematika pro 6. třídu ZŠ, matematika pro 7. třídu ZŠ, matematika pro 8. třídu ZŠ a matematika pro 9. třídu ZŠ. Všechny kurzy budou naplněny elektronickými výukovými materiály k podpoře přímé výuky a domácí přípravy a po dobu realizace projektu i pilotně ověřeny cílovou skupinou 300 žáků a 12 pedagogů.

 

 

Aktuality

 

Únor 2012

Zahájení realizace
Prvním a nezbytným krokem k uskutečňování projektových aktivit bylo podepsání smlovy o realizaci grantového projektu mezi naší školou a zprostředkujícím subjektem, tj. Olomouckým krajem zastoupeným náměstkem hejtmana Ing. Pavlem Sekaninou. K podpisu došlo 31. ledna 2012 a tak již nestálo nic v cestě zahájení projektu v předpokládaném termínu, a to 1. února 2012.

Schůzky realizačního týmu
V průběhu měsíce února 2012 proběhlo několik schůzek členů realizačního týmu. Na programu jejich jednání byly pracovně-právní vztahy, seznámení s klíčovými aktivitami projektu, seznámení a diskuze o časovém harmonogramu, příprava výběrového řízení, zpracování výzvy a zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu a různé.

Veřejná zakázka malého rozsahu
Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku výpočetní techniky pro projekt "Hledání nové cestičky k výuce matematiky".
      1.) Výzva k podání nabídek
      2.) Zadávací dokumentace

      3.) Výsledek výzvy k podání nabídek

 

Březen 2012

Schůzky realizačního týmu
V průběhu měsíce března 2012 proběhlo několik dalších schůzek členů realizačního týmu. Na programu jejich jednání byla příprava výběrového řízení, stanovení členů hodnotící komise, uskutečnění výběrového řízení, seznámení s výsledky a zápisem z průběhu jednání hodnotící komise, seznámení poskytovatele příspěvku a uchazečů s výsledky výběrového řízení, časový harmonogram projektových prací, seznámení s postupem administrátorských prací na e-learningovém portálu, s tvorbou výukových kurzů práce se systémem MOODLE z pohledu učitele i žáků, s tvorbou výukové náplně kurzů, přípravou školení učitelů a zapracování výuky práce žáků s prostředím e-learningového systému do hodin informatiky.

 

Duben 2012

Vznikají e-learningové kurzy
V průběhu měsíce dubna 2012 se již v plném proudu rozběhly práce na tvorbě prvních dvou e-learningových kurzů pro podporu vzdělávání, zaměřených na práci v e-learningovém systému MOODLE, jinými slovy M
odulárně Objektově Orientovaném Dynamickém Vzdělávacím Prostředí. A to jak z pohledu žáků, tak učitelů. Pozornost byla věnována především kurzu pro žáky, tak aby jej první z nich mohli využít ještě v závěru školního roku a poznali tak možnosti e-learningového vzdělávání. Zde je malá ochutnávka vzhledu kurzu pro žáky, přesněji jeho úvodní stránky.

 

Květen 2012

Pokračuje tvorba e-learningových kurzů práce se systémem MOODLE, učí se v nich první žáci
Během měsíce května se e-learningové kurzy práce se systémem MOODLE z pozice žáka i učitele rozrostly o řadu nových statických i dynamických materiálů představujících možnosti využití systému při výuce na základní škole. Tentokrát byla pozornost soustředěna více na kurz pro učitele v souvislosti s připravovaným školením pedagogů naší školy.

V hodinách informatiky začali s e-learningem pracovat žáci 9. ročníku. S využitím e-lerningového kurzu práce v systému MOODLE pro žáky se seznamovali s možnostmi a využitím systému při řízené výuce, s jeho výhodami při samostudiu, sebekontrole a autoevaluaci, se způsoby a možnostmi systémem poskytovaných forem komunikace, s nabízenými činnostmi.

Zpracována a odeslána byla první monitorovací zpráva projektu.

 

Červen 2012

Pokračuje tvorba e-learningových kurzů práce se systémem MOODLE, zahajuje školení pedagogů
V kurzech práce se systémem MOODLE přibývaly další materiály popisující možnosti systému a jejich využitelnosti při výuce i domácí přípravě.

V hodinách informatiky pronikali žáci 9. tříd stále hlouběji do "tajů" a výhod MOODLU při vzdělávání.

Proběhly první tři lekce školení pedagogů naší školy, zaměřeného na možnosti MOODLU a jejich využitelnosti při výuce a přípravě žáků základní školy.

 

Červenec a srpen 2012

Začínají vznikat první digitální výukové materiály do e-learningových kurzů matematiky, roste učebna projektu
Byly vytvořeny první výukové prezentace, elektronické sbírky příkladů, hry, applety. To vše jako budoucí náplň e-learningových kurzů matematiky pro žáky 2. stupně základní školy. 

"Vyrostla" učebna projektu. Bylo nainstalováno, nakonfigurováno a do školní sítě zaimplementováno 32 počítačů zakoupených v rámci projektu na realizaci a pilotáž projektových aktivit.  

 

 

 

Září 2012

Vznikají digitální výukové materiály, pokračuje školení pedagogů, MOODLE se objevuje v ŠVP informatiky
Jsou vytvářeny další výukové prezentace, elektronické sbírky příkladů, hry či applety do e-learningových kurzů matematiky.

Výuka práce v systému Moodle a jeho aplikace do procesu vzdělávání na základní škole se objevuje ve školním vzdělávacím programu v předmětu informatika. V letošním roce ve všech ročnících druhého stupně.

Pokračují další lekce školení práce v systému MOODLE pro pedagogy naší školy. 

 

 

Leden až červen 2013, září až prosinec 2013, září až prosinec 2014

V hodinách informatiky se všichni žáci 2. stupně seznamovali a náledně vždy v 6. ročníku v prvním pololetí, v období od září do prosince, se vždy noví žáci 2. stupně budou seznamovat s prostředím e-learningového vzdělávacího systému MOODLE. Objevují tak jeho možnosti, poznávají prostředí nejen z hlediska podpory přímé výuky či domácí přípravy formou výukových materiálů v e-learningových kurzech uložených či systémem poskytovaných činností, ale i z hlediska diskuzního prostředí nad úkoly či projekty a v neposlední řadě i jako prostředku autoevaluace, tj. sebehodnocení, například formou testů s okamžitou zpětnou vazbou. 

 

  

Září 2012 až prosinec 2014

V hodinách matematiky i při domácí přípravě či procvičování učiva začaly v průběhu školního roku 2012-2014 první třídy a jejich žáci využívat vytvářené a v prostředí MOODLE vystavené digitální výukové materiály. Prezentace výkladu učiva, řešených příkladů či dynamické applety, flashe a v neposlední řadě i testy k ověření vlastních znalostí učiva matematiky. Od školního roku 2014-2015 již využívají e-learningové kurzy matematiky a výukové materiály v nich publikované v průběhu výuky i k domácí přípravě a procvičování učiva všechny třídy a žáci 2. stupně. Plní ve vzdělávacím prostředí úkoly, testují své znalosti. Využívají k výuce i procvičování znalostí a matematických dovedností počítače a jejich možnosti, konstruují, matematické definice, věty i vztahy či vlastnosti geometrických útvarů nebo množin bodů, ale třeba i funkcí, si ověřují a platnost interaktivně dokazují v dynamickém softwaru GeoGebra.

 

E-learningové kurzy matematiky

Níže přinášíme ukázku materiálů publikovaných v e-learningových kurzech matematiky.

 

Prezentace výuková: Sčítání lomených výrazů

Prezentace řešených příkladů: Krácení lomených výrazů

Hra: Objem a povrch krychle a kvádru

Dynamický soubor: Výšky trojúhelníku

 

Na vlastní e-learningový portál projektu se všemi vytvořenými e-learningovými kurzy vstoupíte zde.

OFICIÁLNÍ NÁZEV:

Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko,
příspěvková organizace 

Adresa:
Struhlovsko 1795,
753 01 Hranice,
IČ: 14618575
Kde nás najdete:
Loc: 49°33'8.38"N, 17°43'40.258"E

KONTAKTY:

Tel.: + 420 581 650 166
Identifikátor datové schránky: nevmmq6
E-mail: skola(zavináč)zsstruhlovsko(tečka)cz

Ředitel školy
Mgr. Radomír Macháň, tel.: 581 650 151

Další­ kontakty:
Školní jídelna při ZŠ, tel.: 581 650 155
Mateřská škola,  tel.: 581 650 165

MAPA:

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM:

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Ať s míčem, knihou nebo kružítkem - příležitost u nás dáme všem.

DOPLŇKOVÁ ČINNOST:

Pořádání odborných kurzů, školení
a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

REALITNÍ ČINNOST:

Pronájem a půjčování věcí movitých
Hostinská činnost (stravování cizích strávníků)

loga-partneri
PPUC
Výuka přírodních věd nově
Spolu a lépe
SFŽP ČR
MŽP ČR
Poznej a chraň
Pokusné ověřování
ERASMUS+
OPVK
Doučování žáků škol
Rozvoj digitálních kompetencí pedagogů
IKAPOK II
IKAP II
Rozvíjení digitální gramotnosti dětí již od MŠ
Digitalizujeme školu cíl 172
Digitalizujeme školu cíle 173 a 174
Spolu a lépe IV
Spolu to zvládneme
Obědy školákům 2023

2001 - 2024 © Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace - All rights reserved      developed: CodeKey.cz    grafika: Wedipa