Informace pro rodiče o školní družině

 

ŠD zabezpečuje žákům náplň volného času v době před vyučováním a odpoledne před odchodem domů nebo do jiných zájmových aktivit. Probíhá při činnostech spojených  s odpočinkem, rekreací, zájmovou činností, zábavou, vzděláváním a přípravou na výuku.Časové rozvržení a uspořádání činností ve ŠD se řídí požadavky psychohygieny. Je takové, aby podporovalo zdravý tělesný, duševní  a sociální vývoj dítěte.

Zaměstnanci ŠD

Vedoucí vychovatelka:           Jana Dröhslerová

Vychovatelky :                       Stanislava Fojtíková

                                              Mgr. Dana Ježková           

Umístění družiny

1.patro                                     1.oddělení              p.vych. Stanislava Fojtíková                  

                                                3.oddělení              p.vych. Jana Dröhslerová              

boční vchod u tělocvičen         2.oddělení              p.vych. Mgr. Dana Ježková

Organizace ŠD

1. Činnost školní družiny je zajištěna ve 3 odděleních. Každé oddělení navštěvují žáciz různých tříd. Jednotlivá oddělení se naplňují do počtu 30 žáků.

2. Školní družinu může navštěvovat každý žák, který má řádně vyplněnou přihlášku a zaplacen příspěvek na ŠD.

3. Poplatek za ŠD činí 150Kč za měsíc, placeno září – prosinec částka 600 Kč. Další platba bude činit 900 Kč za období leden – červen . Příspěvek je placen bezhotovostní úhradou  na účet školy pouze na příslušné období.      

4. Provoz školní družiny začíná v 6.00 a končí v 16.30 hodin.Do této doby jsou rodiče, zákonní zástupci nebo osoby uvedené v zápisním lístku povinni dítě vyzvednout.

5. Osoby, které vyzvedávají děti  používají při vstupu do školy  místní telefon.

6. Ke své činnosti děti využívají odpočinkový a sportovní areal školy, tělocvičny  a  odborné učebny.

7. Činnost školní družiny se podílí na zdravém a harmonickém rozvoji našich dětí, zábavnou formou prohlubuje učivo a upevňuje návyky slušného chování.

8. Děti jsou pravidelně poučovány o zásadách bezpečnosti, dopravní kázni, požární ochraně, dodržování hygieny, škodlivosti užívání návykových látek a správném chování v kolektivu.

9. Rodiče jsou seznámeni s vnitřním řádem, dodržují pravidla provozu školní družiny.

Časový harmonogram výchovné práce školní družiny

*          Školní družina se ráno odemyká v 6.00 hodin. Děti vstupují vchodem ŠD, scházejí se v oddělení s ranním provozem - herně, kde se účastní činnosti pod vedením p.vychovatelky.

            *          V 7.40 hodin odvede p.vychovatelka děti do tříd a do 8.00 dohlíží na přicházející děti u šaten. V 7. 55 zamkne vchod ŠD.

            *          Odpolední činnost školní družiny začíná při obědě ve školní jídelně.

Vychovatelky pomáhají dětem během stolování. Po obědě si odvádějí děti do svého oddělení. Přesun starších žáků, kteří končí oběd později, zajistí vyučující.

*          Po obědě probíhají v každém oddělení odpočinkové činnosti, děti si během neorganizované činnosti hrají dle svého výběru /spontánní  činnosti, scházení dětí/.

*          Od 13.00 do 15.00 probíhá v družině hlavní výchovně vzdělávací činnost  - hry, soutěže, vycházky, hudební, výtvarná a pracovní činnost a především sportovně rekreační vyžití. Od 15.00 do 16.30 jsou děti ve spojeném oddělení – herně, probíhá další zájmová, odpočinková  a rekreační činnost.

            *          Informace o změnách umístění dětí vyvěsí vychovatelka u vchodu ŠD.

Přihlašování a odhlašování dětí

Předávání informací rodičům, přihlašování a odhlašování žáků do školní družiny zajišťuje vychovatelka.

Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí vychovatelce rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny; tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Omluvu  nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka  nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou  než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče tuto skutečnost vychovatelce písemně. Předem známou nepřítomnost žáka v družině zákonný zástupce oznámí taktéž písemně.

Provoz během dnů šk.volna a prázdnin

O provozu školní družiny v době řádných prázdnin v průběhu školního roku rozhoduje ředitel školy. Před každými prázdninami rozdá vychovatelka ŠD všem žákům navštěvujících ŠD informace o provozu ŠD v době prázdnin. Žáci musí být na docházku během těchto prázdninách zvlášť písemně přihlášeni.

Družina chodí na vycházky,využívá celého areálu  školy : odborné učebny, šk.knihovnu, tělocvičnu, kuchyňku, počítačové učebny, zahradu, atrium a hřiště, rodiče dětem zajistí vhodné pževlečení a obutí na tyto aktivity.

Děti jsou průběžně po celý rok informovány o první pomoci, bezpečnosti na silnici, důležitých telefonních číslech a nebezpečí návykových látek. Pitný režim zajišťují rodiče.                          

                                                                            

Dětem i rodičům přejeme

úspěšný školní rok!

 

Vloženo: 31. 08. 2018       Stránka: Informace

OFICIÁLNÍ NÁZEV:

Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko,
příspěvková organizace 

Adresa:
Struhlovsko 1795,
753 01 Hranice,
IČ: 14618575
Kde nás najdete:
Loc: 49°33'8.38"N, 17°43'40.258"E

KONTAKTY:

Tel.: + 420 581 650 166
Identifikátor datové schránky: nevmmq6
E-mail: skola(zavináč)zsstruhlovsko(tečka)cz

Ředitel školy
Mgr. Radomír Macháň, tel.: 581 650 151

Další­ kontakty:
Školní jídelna při ZŠ, tel.: 581 650 155
Mateřská škola,  tel.: 581 650 165

MAPA:

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM:

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Ať s míčem, knihou nebo kružítkem - příležitost u nás dáme všem.

DOPLŇKOVÁ ČINNOST:

Pořádání odborných kurzů, školení
a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

REALITNÍ ČINNOST:

Pronájem a půjčování věcí movitých
Hostinská činnost (stravování cizích strávníků)

loga-partneri
PPUC
Výuka přírodních věd nově
Spolu a lépe
SFŽP ČR
MŽP ČR
Poznej a chraň
Pokusné ověřování
ERASMUS+
OPVK
Doučování žáků škol
Rozvoj digitálních kompetencí pedagogů
IKAPOK II
IKAP II
Rozvíjení digitální gramotnosti dětí již od MŠ
Digitalizujeme školu cíl 172
Digitalizujeme školu cíle 173 a 174
Spolu a lépe IV
Spolu to zvládneme
Obědy školákům 2023

2001 - 2024 © Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace - All rights reserved      developed: CodeKey.cz    grafika: Wedipa